Başarılı bir proje yönetiminin vazgeçilmez koşulu, deneyimli ve verimli bir proje ekibidir. Proje yönetim ekibinin istenilen yeterlilikte olmaması ve kendilerinden beklenilen performansı göstermemeleri durumunda, projelerde pek çok aksaklık ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden de proje ekibi içerisinde en alt kademelerde yer alanlardan yönetici konumunda bulunanlara kadar herkesin performansının takip edilmesi önemlidir. Proje yönetiminde personel performansı ölçümünün esas amacı, performansı düşük çalışanları tespit etmek ve bunların performanslarını yükselterek proje verimliliğinin sağlanmasıdır. Ancak performans artırma yöntemlerinin istenilen sonucu vermediği durumlarda, proje ekibinde değişiklikler yapmak ve zincirin güçsüz halkalarını güçlüleri ile değişmek da bir zorunluluk arz etmektedir. 

Projelerde Performans Ölçütleri

personelperformansi

Bir proje ekibinde performansın değerlendirilmesi adına üzerinde durulan çok sayıda ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Eksiksiz Gereksinimler: Bir proje ekibinde yer alan her bireylerden bulundukları pozisyona dair yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir. Sahip olması beklenen yetkinliklerde eksiklik olan bireyler, projenin aksamasına neden olabilmektedir. 
  • Beceri: Personel performansının ölçülmesinde dikkate alınan bir diğer ölçüt de beceridir. Bir konu hakkında yalnızca bilgi sahibi olmak, her zaman yeterli değildir. Proje içerisinde bir pozisyonda bulunan bireyden, bildiklerini becerileri sayesinde uygulamaya dökmesi de beklenmektedir. 
  • Üstün Performans: Proje yönetiminde personel performansının ölçümlenmesinde üstün performans etkeni de büyük önem taşımaktadır. Proje ekibinde yer alan diğer bireylere kıyasla daha verimli ve daha yüksek performans ile çalışan bireyler her zaman pozitif olarak ayrışmaktadır.

Projenin niteliğine ve projeyi hayata geçiren kurumun beklentilerine göre çok farklı performans ölçütlerinin belirlenmesi de mümkündür. Yukarıda bahsedilen proje yönetiminde personel performansı yalnızca öne çıkan ölçütlerden birkaçıdır. Ancak performans değerlendirme yaparken doğru yöntemin seçilmesi de oldukça önemlidir. Değerlendirme işleminin çalışanlar üzerinde bir baskı oluşturmamasına dikkat edilmesi gereklidir. Bunun için de performans değerlendirmenin tepeden inmeci bir biçimde değil, daha demokratik yollarla yapılmalıdır. 

Projelerde Performans Yönetiminin Amaçları

personelperformansi

Hem proje yönetiminde hem de işletmelerde performans değerlendirme işleminin yapılma amaçları oldukça çeşitlidir. Doğru yöntemler ile yapılıp, rasyonel davranıldığı zaman performans yönetimi proje verimliliğine ve işletme performansına büyük destek sağlamaktadır. Performans yönetiminin öncelikli amacı, bir işi yapan bireylerin performanslarının tespit edilmesidir. Bu tespit, daha sonra pek çok farklı değerlendirmeye de olanak sağlamaktadır. Maaş artışlarının ve terfilerin belirlenmesinde performans değerlendirme yönteminin kullanılması, çalışanların performansının yükselmesine katkı sağlamaktadır. Her yıl belirli ölçüde sabit maaş artışının yapılması, bireylerin çalışma isteklerinin sınırlı düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Oysa artışın performansa bağlanması, daha yüksek zam oranı için bireyleri daha fazla çalışmaya sevk edecektir. Aynı durum terfiler söz konusu olduğunda da geçerlilik arz etmektedir. Rasyonel olmayan ve tepeden inmeci bir şekilde yapılan terfi işlemleri, çalışanların motivasyonlarının kaybolmasına ve işletmeye dair duydukları güvenin azalmasına kapı aralamaktadır. Oysa bu işlemin performans değerlendirme neticesinde yapılması, herkese terfi açısından eşit fırsat sağladığı için performans artışına neden olmaktadır. 

personelperformansi

Performans değerlendirmeye başvurulmasının temel nedenlerinden biri de çalışanların eksikliklerinin saptanması ve bunların giderilmesi için gerekli eğitimlerin uygulanmasıdır. İşletmeler performansı düşük ancak potansiyeli yüksek çalışanları için işten çıkarma yerine genellikle eğitme yöntemine başvurmaktadır. Potansiyeli yüksek çalışanların eğitilmesi, işletme verimliliğinin de artması anlamına gelmektedir. Hangi personelin, ne yönde eğitime ihtiyacının olduğunun belirlenmesinde de performans yönetimi yöntemine başvurulmaktadır. Ayrıca işten çıkarma ya da proje kapsamı dışında bırakma kararlarının daha rasyonel bir şekilde verilmesi açısından da performans değerlendirme önemlidir. İşten çıkarmaların sebepsiz ya da tepeden inmeci biçimde yapıldığı işletmelerde bireylerin üzerinde her an işten çıkarılma baskısı oluşmaktadır. Bu durum da performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Oysa sonuçları herkese açık olan performans değerlendirme yöntemi sayesinde, işten çıkarmalar da haklı bir zemine oturtulmaktadır. 

personelperformansi

Performans değerlendirme, yalnızca çalışanlara yönelik değil; proje yöneticilerine yönelik de gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda proje ekibinde yer alan bireylerden yöneticilerini değerlendirmeleri ve beklentilerini dile getirmeleri beklenmektedir. Ancak olumsuz yanıt verecek olanların baskı altında kalmaması adına cevapların anonim olması ya da değerlendirme işleminin proje ya da işletme dışı bir kuruluş tarafından yapılması gereklidir. Bu sayede yöneticilerin de eksikliklerini görmesi ve kendilerini daha verimli hale getirmesi sağlanabilmektedir. 

Timezeta ile proje yönetimi sürecinde personel performansı ölçümleriyle proje sürecinizin verimliliğini arttırabilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir: Pandemi sonrası proje yönetimi